Εμμονή στην Ποιότητα

07 Αυγ 2018

Η Koskinidis Packaging παίρνει στα σοβαρά την έννοια της Ποιότητας, είτε πρόκειται για τον υλικοτεχνικό της εξοπλισμό, είτε για τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό και γίνονται συνεχείς έλεγχοι από την TÜV HELLAS.

Επιπλέον, τόσο η διοίκηση όσο και το ανθρώπνο δυναμικό της Koskinidis Packaging εκπαιδεύονται και καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εναρμονίζεται η εταιρεία με τις απαιτήσεις των προτύπων και την τρέχουσα σχετική νομοθεσία.

Η TÜV HELLAS είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα, με διεθνή αναγνωρισιμότητα, άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και εμπειριών. Διεξάγοντας με τρόπο αντικειμενικό, αξιόπιστο και εχέμυθο επιθεωρήσεις πιστοποίησης συστημάτων ασφάλειας τροφίμων προσδίδει προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των πελατών της.

ISO9001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Κυτιοποιία – Λιθογραφία (Σχεδιασμός, Εκτύπωση, Κοπή, Λαμινάρισμα, Αποπεράτωση και Πώληση Χάρτινης Συσκευασίας, P.O.P Materials & Προωθητικών Συσκευασιών)

Το ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη. Πρόκειται για ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.
Με βάση το ISO 9001 η Koskinidis Packaging αποδεικνύει στους πελάτες της ότι παρέχει με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί τις συμφωνημένες προδιαγραφές.

Οι απαιτήσεις του προτύπου περιλαμβάνουν τον καθορισμό των σχετικών εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των επιθυμούμενων αποτελεσμάτων του ΣΔΠ, τον καθορισμό των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και των απαιτήσεών τους, την ενσωμάτωση των στόχων του ΣΔΠ στις επιχειρησιακές διεργασίες, τη συμβατότητα της πολιτικής ποιότητας και των στόχων με την στρατηγική κατεύθυνση του, τη θεώρηση των επιδόσεων του ΣΔΠ στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των απειλών και των ευκαιριών του οργανισμού, καθώς και την ανασκόπηση από την διοίκηση που ενσωματώνει τις παραπάνω απαιτήσεις.

ISO14001:2015 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κυτιοποιία – Λιθογραφία (Σχεδιασμός, Εκτύπωση, Κοπή, Λαμινάρισμα, Αποπεράτωση και Πώληση Χάρτινης Συσκευασίας, P.O.P Materials & Προωθητικών Συσκευασιών)

Με την εφαρμογή του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου ISO 14001, η Koskinidis Packaging έθεσε σε ισχύ ένα λειτουργικό και διοικητικό μοντέλο που στηρίζεται στην πρόληψη της ρύπανσης, στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης και στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι απαιτήσεις του προτύπου περιλαμβάνουν τον καθορισμό των σχετικών εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επίτευξη των επιθυμούμενων αποτελεσμάτων του ΣΠΔ, τον καθορισμό των σχετικών ενδιαφερομένων μερών και των απαιτήσεών τους, την ενσωμάτωση των στόχων του ΣΠΔ στις επιχειρησιακές διεργασίες, τη συμβατότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής και των στόχων με την στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού, τη θεώρηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο στρατηγικό σχεδιασμό, τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των απειλών και των ευκαιριών του οργανισμού, μια πολιτική κατάλληλη για τις απειλές και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στον οργανισμό, τη θεώρηση των προοπτικών του κύκλου ζωής, την επαγγελματική επάρκεια των ατόμων που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, τη χρήση κριτηρίων δεικτών επίδοσης και την ανασκόπηση από την διοίκηση που ενσωματώνει τις παραπάνω απαιτήσεις.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO22000:2005 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Παραγωγή Χάρτινων και Πλαστικοποιημένων Χάρτινων Συσκευασιών για Χρήση από τη Βιομηχανία Τροφίμων ως Πρώτη και Δεύτερη Συσκευασία.

Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του HACCP καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας, και τις γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης, δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων), στο δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών), σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση και, όπως στην περίπτωση της Koskinidis Packaging, σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ).

Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία, η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων, η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών, η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων, το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης, η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.

FSC-STD-40-004 V3-0 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Chain of Custody)
Αγορά Κυματοειδούς Υλικύ και Χαρτονιού (FSC Mix, FSC Recycled), Παραγωγή και Πώληση Χάρτινων Συσκευασιών, Συσκευασιών από Κυματοειδές Υλικό, P.O.P Υλικών (Displays), FSC Mix, FSC Recycled) και Αποκομμάτων ( FSC Recycled) – Transfer System.

Το πρότυπο FSC® Chain of Custody αφορά σε ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων της εταιρείας. Η Koskinidis Packaging εναρμονίζοντας τον κύκλο εργασιών της με τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου εξασφαλίζει ότι η παρακολούθηση αφορά όλα τα στάδια της επεξεργασίας των πρώτων υλών, μέχρι την παράδοση του τελικού πιστοποιημένου προϊόντος στους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιμοποιηθεί πρώτες ύλες και μετέπειτα διαδικασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών.

Η TÜV Nord με επιθεωρητές της TÜV HELLAS πιστοποίησε την Koskinidis Packaging σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής κατά τα πρότυπα FSC-STD-40-004, V3-0 & FSC-STD-50-001, V1-2 που πιστοποιούν την προμήθεια, εκτύπωση, επεξεργασία και πώληση προϊόντων χαρτιού βάσει πρακτικών υπεύθυνης και βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Η πιστοποίηση της Koskinidis Packaging και η ένταξή της στα μέλη της FSC® αλυσίδας επιτήρησης, υπογραμμίζει την ευαισθητοποίηση και τον σεβασμό της εταιρείας απέναντι στο περιβάλλον αλλά και τη δέσμευσή της για τη συμμετοχή στην υπεύθυνη διαχείριση των δασών ενώ παράλληλα αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ανάπτυξή της σε νέες αγορές.

Πηγή: www.tuv-nord.com